Algemene Voorwaarden Energybeheer

1. Algemene voorwaarden
1.1 Op alle door Energybeheer uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen is deze regeling van toepassing. Opdrachten tot het verlenen van diensten, werkzaamheden en leveringen worden geacht erkenning en aanvaarding in te houden van deze voorwaarden, met gelijktijdig buitenwerkstelling van eventuele condities van onze wederpartij bij deze overeenkomst.
1.2 Onder “onderhoudsbeurt” c.q. “inspectiebeurt” wordt verstaan: het in bedrijfswaardige staat opleveren van het energieverbruik toestel met de daaraan verbonden regel- en beveiligingsapparatuur.
1.3 Onder “storing” wordt verstaan: een gebrek aan een energieverbruik toestel en de daaraan verbonden regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor het functioneren van het apparaat onmogelijk is geworden.
1.4 Onder “tarieven” wordt verstaan de jaarlijks vastgestelde prijzen inclusief BTW, deel uitmakend van deze voorwaarden. De tarieven gelden voor het verzorgingsgebied van Energybeheer en voor toestellen tot max 40 kW. De te hanteren tarieven worden jaarlijks vastgesteld en worden bij het afsluiten van een abonnement, bij offertes en op aanvraag verstrekt.

2. ABONNEMENTEN
2.1 Er worden drie ketel onderhoud/service abonnementen onderscheiden, namelijk: GOUD abonnement, t.b.v. een (door derden geplaatste ketel) geldt voor c.v.-ketel, gaswandketel en combiketel tot 40 kW die ten tijde van het afsluiten van het abonnement niet ouder is dan 2 jaar. ( of kan onder voorwaarden van bijvoorbeeld een inspectie beurt worden geacepteerd) Het abonnement vangt aan op de dag van sluiting. Dit abonnement geeft recht op eens in de 18 maanden een gratis onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle gratis service bij storingen en is inclusief onderdelen tot een maximumbedrag van € 250,00. Vervangen onderdelen worden eigendom van Energybeheer. Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandel geen onderdelen meer worden geleverd. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij het abonnement met inachtneming van een termijn van tenminste een maand voor de overeengekomen tijdsduur schriftelijk ( of via email )wordt opgezegd. Toestellen die de leeftijd van 15 jaar bereiken, vallen automatisch, zonder bericht vooraf, per 1 januari van het volgende jaar onder het brons abonement tenzij anders overeengekomen. ZILVER abonnement t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel en combiketel tot 40 kW die ten tijde van het afsluiten van het abonnement niet ouder is dan 10 jaar. Dit abonnement geeft recht op elke 18 maanden een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, en een snelle gratis service bij storingen. Pakkingen en vervanging van onderdelen wordt tegen groothandelsprijzen in rekening gebracht. Eventueel vervangen onderdelen worden eigendom van Energybeheer. Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandels geen onderdelen meer worden geleverd. Toestellen die de leeftijd van 15 jaar bereiken vallen automatisch, zonder bericht vooraf, per 1 januari van het volgende jaar onder het brons abonnement tenzij anders wordt afgeproken. BRONS abonnement t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel, combiketel tot 40 kW. Dit abonnement geeft recht op elke 18 maanden onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen. welke op basis van arbeidsloon worden verholpen. Pakkingen en vervanging van onderdelen wordt tegen groothandelsprijzen in rekening gebracht Mechanische ventilatie/WTW abonnement: Dit abonnement geeft recht op periodiek onderhoud en het verhelpen van storingen aan genoemde toestellen en aan een indirecte luchtverwarming.
2.2 Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving, voor de duur van twee jaar.
2.3 Het abonnement wordt stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. Het abonnement is, na de minimale looptijd van twee jaar, per maand opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Indien het abonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen administratiekosten van € 40,00 in rekening worden gebracht. Bedragen kleiner dan € 12,50 worden niet gecrediteerd i.v.m. administratieve afhandelingskosten.
2.4 De verplichting tot onderhoud en het opheffen van storingen vervalt indien de abonnee het abonnementsgeld niet heeft voldaan.
2.5 Een adreswijziging/verhuizing dient 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven. Bij verhuizing zal geen restitutie van het betaalde abonnementsgeld plaatsvinden.
2.6 Energybeheer is nimmer verplicht met een potentiële abonnee een overeenkomst te sluiten en kan met opgaaf van reden, weigeren een abonnement af te sluiten.
2.7 Onder het af te sluiten abonnement valt uitsluitend het energieverbruik toestel (inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter), expansievat, overstort, inlaatcombinatie en vul aftap, mits in dezelfde ruimte als de ketel geïnstalleerd. De met het toestel verbonden installaties en het tussentijds bijvullen/ontluchten, vallen niet onder de abonnementsbepalingen. Storingen aan het hiervoor genoemde worden uitgevoerd op basis van gewerkte tijd.
2.8 Voor bedrijven en instellingen is er een wettelijke verplichting voor het periodiek laten uitvoeren van onderhoud. In overleg zijn op maat gemaakte offertes mogelijk.
2.9 Voor het omzetten naar een abonnement met een lager tarief wordt € 40,00 in rekening gebracht.
2.9.1 Indien Energybeheer een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven de indexering op basis van de tabel C.A.O. lonen bouwnijverheid, zal zij tijdig doch in ieder geval één maand voordat de nieuwe prijswijziging ingaat, deze prijswijziging aan de abonnee/opdrachtgever bekend maken.

3. ONDERHOUD
3.1 Een abonnement wordt alleen afgesloten voor energieverbruik toestellen welke in een goede staat van onderhoud verkeren en waarvan de bereikbaarheid Arbo technisch is verantwoord. Daartoe zal bij het afsluiten van het abonnement of bij een verhuizing van het abonnement, een door de monteur te berekenen onderhoudsbeurt worden uitgevoerd, om een veilig gebruik van het energieverbruik toestel te bewerkstelligen.
3.2 Voor toestellen van een fabricaat waarvan het onderhoud bijzondere aandacht of voorzieningen vraagt, zal in overleg met de abonnee/opdrachtgever een afwijkend tarief worden vastgesteld.
3.3 De in art. 2.1 bedoelde werkzaamheden zullen periodiek worden uitgevoerd conform de planning van Energybeheer, zonder dat de abonnee/ opdrachtgever hiertoe aanvraag doet.
3.4 De onderhouds- c.q. inspectiebeurt zal in principe in dezelfde periode plaatsvinden. Incidentele overschrijding van deze periode zal niet leiden tot restitutie van abonnementsgeld.
3.5 De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikanten van gas- c.q. elektrotechnische verbruikstoestellen en de geldende normen.
3.6 Energybeheer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden deskundig uit te voeren met inachtneming van de daartoe geldende voorschriften.
3.7 Indien Energybeheer bij de gecontracteerde onderhoudsbeurt niemand thuis treft, laat de monteur een schriftelijk bericht achter waarin de abonnee/opdrachtgever verzocht wordt te reageren. Blijft de abonnee/opdrachtgever in gebreke dan volgt een tweede schriftelijk verzoek om contact op te nemen. Wordt na de tweede oproep , Enery Beheer niet in staat gesteld de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren dan is Energybeheer van zijn verplichtingen ontslagen en kan Energybeheer op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of gebrek.
3.8 Indien een abonnee/opdrachtgever na een gemaakte afspraak zonder tegen bericht niet thuis blijkt te zijn, behoud Energybeheer het recht om voorrijkosten in rekening te brengen.

4. STORINGEN
4.1 Bij het accepteren van een storingsmelding zal er van worden uitgegaan (en is het een verplichting van de opdrachtgever) dat het werkadres vanaf dat moment voor de servicemonteur toegankelijk en bereikbaar is.
4.2 Er worden twee typen storingen onderscheiden met de volgende inspanningsverplichting: 1. Koudestoringen. Dit betreft het geheel uitvallen van de warmwatervoorziening, hoofdverwarming, c.v.-ketel of het energieverbruikstoestel in het hoofdvertrek. Deze storingen kunnen indien noodzakelijk dezelfde dag echter uiterlijk de eerstvolgende dag worden verholpen, mits gemeld voor 20.00 uur. Bij zeer strenge vorst of bij ziekte van de abonnee/opdrachtgever kan in overleg met het de abonnee/opdrachtgever van deze tijden worden afgeweken. 2. Overige storingen. Dit betreft het geheel uitvallen van alle energieverbruikstoestellen anders dan de hoofdverwarming en de warmwatervoorziening. Deze storingen kunnen vanaf de eerstvolgende dag worden verholpen van 08.00 uur tot 22.00 uur, mits gemeld voor 20.00uur. Het verhelpen van storingen aan de hoofdverwarming heeft te allen tijde een hogere prioriteit.
4.3 Energybeheer voert een storingsbezoek uit binnen 24 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt (in overleg met de abonnee).
4.4 Indien een storingsbezoek niet leidt tot het opheffen van de storing, doet Energybeheer onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de abonnee/opdrachtgever.

5. ONDERDELEN
5.1 Onderdelen worden geleverd tegen de geldende handelsprijzen inclusief BTW.
5.2 Onderdelen blijven eigendom van Energybeheer tot het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3 Onderdelen die voor coulance/garantie in aanmerking komen (ter beoordeling van de fabrikant/leverancier) worden onder aftrek van administratie- en behandelingskosten gecrediteerd aan de opdrachtgever.
5.4 Op geplaatste (installatie)onderdelen geldt een garantietermijn van één jaar.

6. ALGEMEEN
6.1 Indien de gas- c.q. elektrotechnische installatie niet of niet meer aan de geldende voorschriften en/of veiligheidseisen voldoet zal Energybeheer dit aan de abonnee/opdrachtgever melden. De abonnee/opdrachtgever is dan gehouden in de geconstateerde gebreken te voorzien door inschakeling van een gas- c.q. elektrotechnisch installatiebedrijf welke aan de door het energieleverend bedrijf gestelde normen voldoet. Bouwkundige voorzieningen, mits uitgevoerd volgens de daartoe geldende voorschriften, mogen door derden worden uitgevoerd. Energybeheer heeft het recht voorzieningen en werkzaamheden te weigeren totdat de door haar geconstateerde gebreken zijn verholpen.
6.2 De abonnee/opdrachtgever stelt Energybeheer in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water zonder vergoeding. De abonnee/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de toestellen waaraan gewerkt moet worden goed toegankelijk en verlicht zijn.
6.3 Indien de werkzaamheden plaats vinden in een gebied waar het parkeren kosten met zich meebrengt dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de abonnee/opdrachtgever.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De aansprakelijkheid van Energybeheer, als in deze voorwaarden bedoelt, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (van een kwartaal abonnementsgeld), dan wel her levering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Energybeheer en voor zover Energybeheer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
7.2 Energybeheer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (indirecte) bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
7.3 Energybeheer is tevens nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage, regeninslag, storingen aan het gasnet elektriciteitsnet en bedieningsfouten.
7.4 In geval van levering van zaken door Energybeheer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Energybeheer op deze zaken slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Energybeheer van zijn leverancier verkrijgt.
7.5 Indien Energybeheer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de abonnee Energybeheer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Energybeheer
7.6 Energybeheer is niet verplicht om een aanspraak op een garantie in behandeling te nemen indien de abonnee niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Energybeheer heeft voldaan.
7.7 Indien de abonnee Energybeheer aan kan spreken op een door Energybeheer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en / of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Energybeheer.
7.8 Klachten of gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na gereedkomen van de werkzaamheden te worden gemeld, na 8 werkdagen hoeven deze niet meer door Energybeheer in behandeling te worden genomen.

8. BETALINGEN
8.1 De abonnementsgelden (doorlopende machtiging SEPA) worden in de eerste week van van iedere maand, ieder kwartaal bij vooruitbetaling geïncasseerd of via contractfactuur (1x per jaar) in rekening gebracht.
8.2 Alle diensten, werkzaamheden en leveringen welke niet vallen onder de abonnementen, dienen terstond na het gereedkomen van de werkzaamheden d.m.v. een éénmalige machtiging SEPA met de monteur te worden afgehandeld. Het incassobedrag wordt binnen 5 werkdagen na dagtekening van uw rekening geïncasseerd. De abonnee/opdrachtgever tekent, indien van toepassing, voor het te factureren bedrag. De gespecificeerde werk bon zal direct per e-mail worden verzonden. Indien de klant niet beschikt over een e-mail adres zal de werk bon niet verzonden worden. Deze is echter wel achteraf op te vragen.
8.3 Voor alle diensten die niet d.m.v. een éénmalige machtiging kunnen worden afgerekend, wordt aan de abonnee/opdrachtgever een rekening verstrekt.
8.4 De abonnee/opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening. Indien de abonnee/opdrachtgever binnen de gestelde termijn van veertien dagen niet heeft betaald, ontvangt hij een betalingsherinnering waarin hem gewezen wordt op zijn verzuim en waarin hij alsnog in de gelegenheid gesteld wordt binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het bedrag te voldoen. Indien hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Indien de abonnee het niet eens is met de rekening dient hij binnen veertien dagen schriftelijk een klacht in te dienen.
8.5 Indien de abonnee/opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald zijn naast de eventueel verschuldigde rente van 1% per maand,de aan inning verbonden buitengerechtelijke kosten zoals innings- en administratiekosten, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever. 8.6 Alternatieve factuuradressen (dus anders dan het werkadres) kunnen alleen schriftelijk en vóór de factuurdatum worden doorgegeven.

9. VERPLICHTINGEN
9.1 Indien Energybeheer haar, bij abonnement aangegane, verplichtingen niet nakomt, heeft de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij Energybeheer in de gelegenheid gesteld wordt om alsnog binnen veertien dagen aan haar verplichtingen te voldoen, recht op restitutie van de voor de lopende periode betaalde abonnementsgelden (geldt alleen voor het onderhoudscomponent).
9.2 Indien Energybeheer méér dan eenmaal achtereen - zonder bericht van verhindering - op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is zij aan de abonnee/opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling € 25,00 verschuldigd.

10. SLOTBEPALINGEN
10.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten.